داده های آماری اقتصادی و تجاری

 

eiuOECDmergentonlineeiu
 EIU DataServices
بانک اطلاعاتی اقتصادی Economist Intelligence Unit
OECD
سازمان همکاری های توسعه ی اقتصادی
The Organisation for Economic Co-operation and Development
mergentonline
داده های آماری ارائه شده توسط به شرکت مرجنت
GFDatabase, the U.S. Stocks Database, the U.K. Stocks Database, and/or the Real Estate Database