سمینارهای رایگان یابش

جعبه ابزار پژوهشگرانروند های جدید در کتابداری، کتابخانه
و مهارت های مورد نیاز
بوم جستجوبازاریابی منابع کتابخانه ای
مقدماتی درباره ی علم سنجی شاخص ها،پایگاه و فعالیت هاموفقیت در حرفه کتابداری
علم اطلاعات و اقتصاد کتابخانه (کارآفرینی)وب ۲٫۰ و کاربردهای کتابخانه ای