مجلات علمی-تجاری

مجلات علمی-تجاری

magazine for Managersبرای مدیران و رهبران سازمانی
TDThECoHRMHBR
 T + D Magazine

The Economist

HR Magazine

Harvard Business Review

TPMNWManagerFOrbs
 The Public ManagerNewsWeek ManagerForbes
BTADEntreES
 ADVISOR
INCFPMT
 INC

For engineers

برای همه ی مهندسین
WJASHREA ND    EE
 Welding Journal Ashrae Journals
public  برای همه
 NG
 National Geography
Energy  انرژی
MPSPWPEREW
Modern Power SystemsPower
 ST SPWWE
Solar Today SolarWind Energy
  For Civil engineersبرای مهندسین عمران
 UC WWi CE WP

Water& Wast water…

 Civil EngineeringWater Power & Dam …
 WWHRW SWLI
Water World
IWWHRBIWWT
Industrial Water WorldHydro Review
 GEWWD
  for Architectبرای مهندسین معماری و طراحان
 edc ABCD
 Architect, Builder,
Contractor & Developer