مرکز دانلود


Think Tank Library : Brain-Based Learning Plans for New Standards, Grades 6-12
Think Tank Library : Brain-Based Learning Plans for New Standards, Grades 6-12 Ratzer, Mary; Jaeger, Paige A blueprint for crafting
New on the Job : A School Librarian’s Guide to Success, Second Edition
New on the Job : A School Librarian’s Guide to Success, Second Edition   Weisburg, Hilda K.; Toor, Ruth From
مجلات تخصصی ویژه کتابداران
از اهداف یابش به روز نگهداشتن اطلاعات و مهارت های کتابداران با استفاده از منابع حرفه ای می باشد. ما