کارآفرینیتحلیل اتفاقات روزانه
آدم حرفه ای ” حس گرهاشو” قدرتمند میکنه  نمیذاره اتفاقات همینطوری بگذرند حتی اگرقدرت تحلیل کافی نداشته باشه بهش فکر
چشم انداز شخصی
اغلب ما داستان آلفرد نوبل را شنیده ایم. هنگامی که برادر آلفرد از دنیا رفت او روزنامه ای خرید تا