پایگاه اطلاعاتی ژورنال ساجستر

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی Journal Suggester

یافتن بهترین مجله برای ارسال مقاله در جهت انتشار آن و جلوگیری از رد مقاله توسط هیئت تحریریه همواره از دغدغه های پژوهشگران است. ژورنال ساجستر یک فناوری مبتنی بر وب معنایی است که توسط پایگاه اطلاعاتی اشپرینگر طراحی شده است. این فناوری با جستجو در ۲۶۰۰ نشریه نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی و با بررسی اطلاعات مقاله ارسال شده اقدام به جستجوی مرتبط ترین و مناسب ترین مجله برای پذیرش و انتشار مقاله می نماید.

این فناوری مبتنی بر وب بوده و برای یافتن مجلات مرتبط تنها به عنوان و یا چیکیده نسخه اولیه مقاله نیاز دارد و بر اساس آنها اقدام به جستجوی موضوعی می نماید. همچنین کاربر می تواند انتخاب نماید که جستجو تنها در حوزه موضوعی مشخص شده صورت بگیرد یا اینکه در حوزه وسیع تری از مجلات جستجو شود.

امکان نوع انتشار مقاله بر اساس مطالعه موردی، مقاله مروری و یا پژوهشی بر اساس نظر کاربر نیز امکان پذیر است. همچنین محققان می توانند برای دسترسی طیف وسیع تری از مخاطبان گزینه مجلات دسترسی آزاد را نیز انتخاب نمایند.