سازمان ملی استانداردهای اطلاع رسانی

معرفی سازمان ملی استانداردهای اطلاع رسانی NISO

National Information Standards Organization

سازمان ملی استانداردهای اطلاع رسانی مرکزی است که در آن ناشران محتوا، کتابخانه ها و توسعه دهندگان نرم افزار به استانداردهای پذیرفته شده بین المللی صنعت اطلاعات می توانند دستیابی پیدا کنند. این موسسه توسط سازمان ملی استاندارد آمریکا تاسیس شده است و استانداردهای فنی و روش های توصیه شده برای مدیریت محتوا در محیط دیجیتال را ارائه می دهد. استانداردهای تدوین کلیه چرخه اطلاعاتی را در بر میگیرد و محتواهای تولید شده را از زمان ایجاد، انتشار، استفاده، ذخیره سازی، ساخت فراداده و حفظ کاربرد دارند.

این سازمان از سال ۱۹۳۹ فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر حدوده ۱۰۰ سازمان را تحت پوشش خود داشته و با همکاری ۵۰۰ نفر از متخصصان این حوزه از سراسر جامعه اطلاعاتی برای تدوین استانداردها تلاش می کنند. در طی یک سال موسسه طبق یک برنامه مشخص با برگزاری نشست های متفاوت و آموزشی استانداردهای پیشین را مورد بازبینی قرار داده و در مورد مسائل روز و فناوری های جدید نیز بحث و تبادل نظر می نمایند.

این موسسه هدف خود را تبادل اطلاعات در سطح دنیا بدون محدودیت می داند و برای دستیابی به این هدف اقدام به ارتقاء سطح دانش، ایجاد و توسعه استانداردهای معتبر از طریق همکاری های بین المللی بین جوامع علمی، فرهنگی و هنری می نماید.

 

برای آشنایی بیشتر با استانداردهای تدوین شده این سازمان به اینجا مراجعه نمایید