استانداردهای کتابشناختی مارک ۲۱

 

معرفی استاندارد کتابشناختی مارک ۲۱ MarcStandards

در اواخر دهه ۱۹۵۰  کتابخانه کنگره مطالعات مربوط به امکان استفاده از روش های خودکار را برای امور داخلی خود آغاز کرد؛باحمایت مالی شورای منابع کتابخانه ای (CLR)  بررسی عملی این امر انجام گرفت؛این مطالعات که با علاقمندی خاصی روبرو شده بود در سال ۱۹۶۶ بصورت یک طرح درآمد  و نام آن مارک نامیده شد.

در این طرح ۱۶ کتابخانه شرکت داشتند؛تا پایان سال ۱۹۶۶ رکوردهای کتابشناخی  مارک بر روی نوارهای مغناطیسی بصورت هفتگی برای ۱۶ کتابخانه عضو ارسال می گردید؛ درانگلستان در سال ۱۹۶۷ اداره علمی و اطلاعاتی انگلستان به مطالعه تهیه طرح امکان یابی در مورد رکوردهای کتابشناختی ماشین خوان پرداخت.

در سال ۱۹۷۰ به دلیل پیچیدگی طراحی فرمت مارک و همکاری نزدیک کتابخانه کنگره آمریکا و کتابخانه ملی بریتانیا مارک آمریکا و مارک انگلستان ادغام گردید. مارک در ابتدا بعنوان یک فرمت فهرستنویسی ماشین خوان بود اما از سال ۱۹۷۰ به بعنوان فرمت تبادل داده های کتابشناختی شناخته شد و پیشرفت های زیادی نمود.

 اهداف کلی 

·        طراحی استانداردهایی برای استفاده بهینه ازکامپیوتر درجهت تبادل اطلاعات کتابشناختی بین کتابخانه ها؛

·        طراحی روش هایی که به کمک آنها عملیات فهرستنویسی منابع با سرعت و کارایی بیشتری صورت گیرد؛

·        امکان دستیابی کاربران به منابع اطلاعاتی در هرکجا و به هر شکل.

 

منبع

http://mosaye.blogfa.com