فروش بانک های اطلاعاتی ۲۰۱۵

کلیه ی مقالات ژورنالی IET+IEEE سال ۲۰۱۵ با هزینه ی ۲ میلیون تومان به همراه اکسل متادیتا (سال های ۲۰۱۴ و ماقبل هر سال یک میلیون تومان)

مقالات ژورنالی و کنفرانس های  IEEE سال ۲۰۱۵ با هزینه ی ۵ میلیون تومان به همراه اکسل متادیتا(سال های ۲۰۱۴ و ماقبل هر سال یک ونیم میلیون تومان)

برای اینکه ماهانه مقالات سال ۲۰۱۶ همراه با اکسل متادیتا دریافت کنید(اشتراک ۲۰۱۶)، با ما تماس بگیرید [email protected]

IEEE

کلیه ی مقالات ژورنالی ScienceDirect سال ۲۰۱۵ با هزینه ی ۱۰ میلیون تومان به همراه اکسل متادیتا

برای اینکه ماهانه مقالات سال ۲۰۱۶ همراه با اکسل متادیتا دریافت کنید(اشتراک ۲۰۱۶)، با ما تماس بگیرید [email protected]

sd-infosite

کلیه ی مقالات ژورنالی Springer سال ۲۰۱۵ با هزینه ی ۱۰ میلیون تومان به همراه اکسل متادیتا

کلیه ی مقالات ژورنالی Wiley سال ۲۰۱۵ با هزینه ی ۱۰ میلیون تومان به همراه اکسل متادیتا

کلیه ی مقالات ژورنالی OXford سال ۲۰۱۵ با هزینه ی ۳ میلیون تومان به همراه اکسل متادیتا

کلیه ی مقالات ژورنالی Sage pub سال ۲۰۱۵ با هزینه ی ۲ میلیون تومان به همراه اکسل متادیتا

کلیه ی مقالات ژورنالی ASME سال ۲۰۱۵ با هزینه ی ۵۰۰ هزار تومان به همراه اکسل متادیتا(سال های ۲۰۱۳ و ماقبل هر سال ۳۰۰هزارتومان)

مقالات ژورنالی و کنفرانس های  ASME سال ۲۰۱۵ با هزینه ی ۱.۵ میلیون تومان به همراه اکسل متادیتا(سال های ۲۰۱۳ و ماقبل هر سال ۷۰۰هزارتومان)

کلیه ی مقالات ژورنالی ASCE سال ۲۰۱۵ با هزینه ی ۱ میلیون تومان به همراه اکسل متادیتا(سال های ۲۰۱۳ و ماقبل هر سال ۷۰۰هزارتومان)

مقالات ژورنالی و کنفرانس های  ASCE سال ۲۰۱۵ با هزینه ی ۲ میلیون تومان به همراه اکسل متادیتا(سال های ۲۰۱۳ و ماقبل هر سال یک میلیون تومان)

کلیه ی مقالات ژورنالی ice virtual library سال ۲۰۱۵ با هزینه ی ۱ میلیون تومان به همراه اکسل متادیتا

کلیه ی مقالات ژورنالی SPIE سال ۲۰۱۵ با هزینه ی ۵۰۰ هزار تومان تومان به همراه اکسل متادیتا

برای اینکه ماهانه مقالات سال ۲۰۱۶ همراه با اکسل متادیتا دریافت کنید(اشتراک ۲۰۱۶)، با ما تماس بگیرید [email protected]

لیست مابقی پایگاه ها

Page-2014-off

صفحات مرتبط:خدمات آفلاین سازی پایگاه های اطلاعاتی، پایگاه های اطلاعاتی- آنلاین IP-Based،اشتراک ۲۰۱۵ مجلات لاتین