بوم جستجو ۲.۰

در بوم جستجو ۲.۰ پژوهشگران و کتابدارن می توانند به طراحی استراتژی جستجو تحقیق بپردازند با پرکردن این “مدل جستجو” راه روشنی پیش پای کاربر باز می شود تا بتواند براحتی به منابع مورد نیاز خود دست یابد.
فایل شماره یک : بوم جستجو۲.۰

RESEARCH2.0