آموزش پایگاه علم سنجی SciVal

پایگاه SciVal تحت مالکیت ELsevier یکی از حرفه ای ترین و قوی ترین ابزارهای علم سنجی برای سازمان های پژوهشی و دانشگاه ها محسوب می گردد.
ورود به این پایگاه مستلزم خرید اختصاصی این سرویس توسط دانشگاه می باشد. (البته یابش خدمات لازم برای داده های مورد نیاز دانشگاه های ایران را انجام می دهد)

بعد از ورود به پایگاه نمای زیر را مشاهده میکنیم

Scival1

در بخش Overview به اطلاعات اصلی هر موسسه، کشور و گروه های پژوهشی دست می یابیم.

در بخش Benchmarking همه ی تولید علم موسسه، کشور و گروه ها را با دیگران و بر اساس پارمترهای مختلف می توانیم مقایسه کنیم و محک بزنیم.

در بخش Collaboration نقشه ی همکاری های منطقه ای و بین المللی موسسه خود را می یابید.

  1. بخش Overview دارای داده های زیر می باشد (خلاصه ی آماری: تعداد انتشارات در بازه ی زمانی، تعداد استنادات، تعداد نویسنده ها، ضریب استنادی وزن دهی شده، تعداد استناد بر تعداد انتشار)
    Scival2

نکته : هر صورت وضعیت که دریافت می شود می تواند در ۶ حالت بازه ی زمانی و ۲۷ موضوعه اصلی همراه با ۳۳۴ زیرشاخه ی موضوعی مورد بررسی قرار گیرد

در مرحله ی بعد می توانیم به بخش اسناد منتشر شده ی سازمان برویم.

Scival3

که علاوه بر نمایش تعداد در هر سال از بازه ی مورد بررسی خروجی در برترین ها (Top) ها رو هم نشان میدهد;

Scival4