محتوای دیجیتال؛ مفاهیم و ابتکار عمل ها

عنوان کتاب: محتوای دیجیتال؛ مفاهیم و ابتکار عمل هاUntitled-1.0

نویسنده: سیروس علیدوستی

سال نشر: ۱۳۸۸

شابک: ۲-۱۰-۸۸۴۶-۹۶۴-۹۷۸

رده بندی کنگره: ۴۱۵۰ ZA/ع۸م۳ ۱۳۸۸

رده بندی دیویی: ۰۲۵/۱۷۴۴

مشخصات نشر: تهران : شورای عالی اطلاع رسانی، دبیرخانه ، ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴۲۰

درباره کتاب:

محتوا با توجه به قالب ارائۀ آن به دو دستۀ محتوای دیجیتالی و غیردیجیتـالی تقـسیم مـی شـود. محتوای دیجیتالی که اساس این گزارش بر ارائۀ تعـاریف، مفـاهیم، و ابتکارعمل هـای پیرامـون آن است یکی از بخش های مهم مجموعه های کتابخانه ای و آرشیوی است که اهمیت آن در سـالهای اخیر روزبه روز بیشتر شده و در سطح سازمانی، منطقه ای، ملی، و بین المللی حجم زیادی از پـول و سرمایه برای ایجاد این محتوا و ابزارهای ذخیره، توزیع، و تحویل آن به کـار بـرده شـده اسـت. در واقع محتوای دیجیتالی به تلفیق محتوا و فناوری دیجیتالی و به مجموعـۀ ویـژه ای از تولیـدات و خدمات در بازارهای محتوای عمومی و رسانه ها یا صنایع خلاق اطلاق می شود. این گزارش برای پاسخ به نیاز اطلاعاتی طرح تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران بـه آشنایی با مفاهیم و تعاریف پایۀ محتوای دیجیتالی به شیوه مرور اطلاعات تنظیم شـده اسـت.

FullScreen Mode