ابزارهای مجله

ابزارهای مرتبط با ژورنال ها Journals Tools
این ابزارها به کتابداران و پژوهشگران برای پیدا کردن اطلاعات کتاب شناختی مجلات علمی و پژوهشی، اطلاعات استنادی، پایگاه های ایندکس کننده مجلات و ارائه دهنده ی پایگاه های پوشش دهنده ی تمام متن آن هاست.
“توجه: استفاده از این دایرکتوری در وب سایت ها، کتاب ها و مقالات فقط با ارجاع دادن به “یابش” مجاز می باشد!”

JCR

Ulrichsweb journalseek
پایگاه جی سی آر

JCR(Journal Citation Report)

رایگان شده برای استفاده به روش یابش

پایگاه اولریخ

Ulrichsweb

رایگان شده برای استفاده به روش یابش

پایگاه ژورنال سیک

journalseek

پایگاه اطلاعات مجلات – رایگان (در حد رایگان مناسب می باشد)

eigenfactor Journal-Metrics elsevier
Eigenfactor
پایگاه ارائه دهنده ی آیگن فاکتور مجلات
این ضریب از داده های وب آو ساینس بدت می آید.
Journal Metrics
پایگاه ارائه دهنده ی “سایت اسکور” CiteScore
اطلاعات بیشتر
Master-Journal-List  scimagojr  bioxbio
Master Journal List
ژورنال مستر لیست- اطلاعات مجلات ایندکس شده در پایگاه های مختلف وب آو ساینس
Scimago
سای مگواطلاعات بیشتر
Bioxbio
wiley---journalfinder Journal-Finder Journal-Suggester
Wiley – Journal Finder
ابزاری برای پژوهشگران و نویسندگان مقالات که با دریافت عنوان و چکیده ی مقالات بهترین نشریات وایلی که مطابقت دارند معرفی می شود
Journal Finder
ابزاری برای پژوهشگران و نویسندگان مقالات که با دریافت عنوان و چکیده ی مقالات بهترین نشریات الزویر که مطابقت دارند معرفی می شود
Journal Suggester
ابزاری برای پژوهشگران و نویسندگان مقالات که با دریافت عنوان و چکیده ی مقالات بهترین نشریات اشپرینگر که مطابقت دارند معرفی می شود
journal-selector  journalguide  sjfinder
Journal Selector (edanzediting)
ابزاری برای پژوهشگران و نویسندگان مقالات که با دریافت عنوان و چکیده ی مقالات نشریات متناسب، معرفی می شوند
 Journal Guide
ابزاری برای پژوهشگران و نویسندگان مقالات که با دریافت عنوان و چکیده ی مقالات نشریات متناسب، معرفی می شوند
SJFinder
Discover journals within your field of study
 jane j-magz j-p
 Jane
ابزاری برای پژوهشگران و نویسندگان مقالات که با دریافت عنوان و چکیده ی مقالات نشریات متناسب، معرفی می شوند
لیست بیش از ۲۰۰۰۰ عنوان مجلات علمی و پژوهشی قابل اشتراک – فراهم شده توسط یابش لیست بیش از ۱۰۰۰ عنوان مجلات علمی و تجاری قابل اشتراک – فراهم شده توسط یابش
issn cassi road
ISSN
سامانه خلاصه اصطلاحات مجلات
CASSI
ابزاری کاربردی برای اطلاعات کتاب شناختی مجلات از انجمن شیمی آمریکا -رایگان
ROAD
اطلاعات کتاب شناختی مجلات دسترسی آزاد Open Access
cwts ebsco
CWTS Journal Indicators
رتبه بندی مجلات بر اساس CWTS
Open Science Directory
دایرکتوری مجلات دسترسی آزاد برای کشورهای در حال توسعه از ابسکو