پسوردهای ویژه انتشارات گیل Gale

کتاب های مرجع انتشارات گیل #پزشکی

جهت استفاده ی کتابداران پزشکی، دانشجویان و اساتید

دسترسی در کانال پسوردهای دانشگاهی و بانک های اطلاعاتی

دسترسی در کانال پسوردهای دانشگاهی و بانک های اطلاعاتی:

https://t.me/yabeshuni/481