پسوردهای امرالد برای تمامی رشته ها

امرالد
emerald
برای دانشجویان کتابداری، علم اطلاعات، مدیریت، علوم انسانی و…. مفید است.