اینفوگرافی چهار کلید اشتیاق در کسب و کار

۱- شور و اشتیاق برای چه کاری؟
کاری می‌کنید که به آن عشق می‌ورزید؟
شاید هم نه. معمولا به کارآفرینان گفته می‌شود که به دنبال شور و اشتیاق خود بروند. این معمولاً راهی خوب برای کشتن شور و اشتیاق در فرد است.
“هیچ چیز همیشه عالی و شگفت انگیز نیست”

۲-شور و اشتیاق برای چرایی انجام کار
من عاشق کاری که می‌کنم نیستم اما اشتیاقی که پشت دلیل انجام آن کار قرار دارد می‌تواند بر هر نوع تاریکی غلبه کند و این همان مأموریت کارآفرین است.

۳-شور و اشتیاق برای چگونگی انجام کار
شما می‌توانید کلید “چگونگی” را در هر زمانی روشن کنید!
الهام بخش‌ترین افراد برای دست‌یابی به درجه ی بالاتری از کیفیت در زندگی، کسانی هستند که انرژی و انگیزه‌ی خود را از چگونگی انجام کار می‌گیرند.(ساده‌ترین کارها با شور و اشتیاق کامل)

۴-شور و اشتیاق برای اینکه کار را برای چه کسی انجام می‌دهید؟
کلید نهایی همین است:
شور اشتیاق از کسی بدست می‌آید که این کار ما برای او منفعت دارد، ممکن است فرزندان خانواده، جامعه، کشور و یا هر کس دیگری باشد، ولی خود شما نیست.
“اگر هنوز کسی را نیافته‌اید که برایش بمیرید برای زندگی آماده نیستید”
———————