بررسی خدمات و وب سایت کتابخانه ی دانشگاه MIT

 در این فایل که توسط “یابش” تهیه شده است خدمات کتابخانه ی دانشگاه MIT بصورت نکته وار بیان شده تا الگویی جهت کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی ایران باشد.

 

 

آدرس دانلود فایل:

http://yabesh.ir/blog/1393/MIT-Library-YaBeSH-10-93.pdf