ابزارهای مدیریت اسناد در فرایند پژوهش

سمینار سه ساعته آشنایی با

ابزارهای مدیریت پژوهش

اندنوت و مندلی، وان نوت، زوترو، پژوهیار و …

نکات دسته بندی فایل ها بر روی کامپیوتر

نگهداری فایل ها در فضاهای ابری

مهندس حسین حیدری