ابزارهای داده برای پژوهشگران/علم سنجان/کتابداران

مهندس حسین حیدری
دروه ی ۴ ساعته

آشنایی با سواد داده

آشنایی با پایگاه های ارائه دهنده ی دیتاست

ابزارهای علم سنجی

داده ها برای تولید اطلاعات