ابزارهای مجلات – ابزارهای انتشار برای پژوهشگران

انواع مجلات

پایگاه های بزرگ

ابزار Ulrich

ابزار SFX

ابزار Ejournal Finder

روش تشخیص الکترونیکی و آنلاین

مجلات معتبر

مجلات غیر معتبر

کدام مجله؟ کدام پایگاه؟ کدام دانشگاه؟

مجلات دسترسی آزاد Open Access

ابزارهای رتبه بندی مانند JCR

مقاله ی من برای کدام مجله؟