معرفی پایگاه سی ای بی ابسترکتس آرشیو از ابسکوهاست

CAB Abstracts Archive (ebscohost)

پایگاه سی ای بی ابسترکتس آرشیو که توسط سی ای بی آی تولید شده است، یک پایگاه کتابشناختی آرشیوی است که ادبیات علوم زیستی کاربردی را از سال ۱۹۱۳ تا ۱۹۷۲ پوشش می دهد. این پایگاه که شامل بیش از یک میلیون رکورد در زمینه کشاورزی، دامپزشکی، تغذیه و محیط زیست است، منبع ارزشمندی از پژوهش ها را از نیمه اول قرن ۲۰ فراهم می کند.

سی ای بی ابسترکتس توسط مرکز بین المللی علوم زیستی و کشاورزی تولید می شود. این مرکز که یک موسسه غیر انتفاعی بین المللی است، بر بهبود زندگی از طریق حل مشکلات کشاورزی و زیست محیطی متمرکز است.

در یک نگاه

آرشیو

حوزه موضوعی: کشاورزی و علوم غذایی، زیست شناسی و علوم زیستی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

محتوا

 • بیش از ۸/۱ میلیون رکورد
 • پوشش مطالب از سال ۱۹۱۳ تا ۱۹۷۲

موضوعات

 • علوم کشاورزی
 • بیماری های حیوانات
 • تنوع زیستی
 • آلودگی محیطی
 • تولید غذا
 • مدیریت منابع طبیعی
 • تغذیه و منابع طبیعیآ
 • کنترل آفات
 • پرورش گیاهان و حیوانات
 • داروهای دامپزشکی

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/digital-archives/cab-abstracts-archive

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/digital-archives/cab-abstracts-archive