معرفی پایگاه نرسینگ رفرنس سنتر پلاس از ابسکوهاست

Nursing Reference Center Plus (ebscohost)

پرستاران می توانند از طریق این پایگاه که منابع اصلی پرستاری و اطلاعات شواهد محور این حوزه را فراهم می آورد، بهترین قابلیت ها را در کار خود کسب کنند. در این پایگاه اطلاعات متنوعی از جمله پاسخ به سوالات، برنامه های درمانی، فیلم های مرتبط، دوره های بازآموزی و منابع تقویت مهارت های پرستاری گنجانده شده است.

پایگاه نرسینگ رفرنس سنتر پلاس در گزارش سال ۲۰۱۸ حمایت از تصمیمات بالینی (Clinical Decision Support) سازمان کلس، در میان انواع نرم افزار ها و خدمات، عنوان برتر را کسب کرده است.

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: پرستاری و پیراپزشکی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت، مراقبان سلامت

محتوا

  • موضوعات اصلی پرستاری
  • برنامه های مراقبتی پرستاری
  • موضوعات مدیریتی در حوزه پرستاری
  • ویدیوها و تصاویر
  • برنامه های بازآموزی
  • جزوات آموزش بیمار
  • کتاب های مرجع پرستاری

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/nursing-reference-center-plus

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/nursing-reference-center-plus