معرفی پایگاه گلوبال هلث آرشیو از ابسکوهاست

Global Health Archive (ebscohost)

این پایگاه کتابشناختی که توسط سی ای بی آی تولید می شود، شامل منابع پژوهشی بیوشیمی و سلامت عمومی از سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۸۳ است. این پایگاه دارای صدها هزار خلاصه از ژورنال هایی است که دیگر چاپ نمی شوند؛ در نتیجه یک بستر تاریخی از مسائل بین المللی مربوط به سلامت عمومی فراهم می کند.

منابع پایگاه

بولتن بیماری های گرمسیری: پایگاه برجسته کتابشناختی و خلاصه های پژوهش های بین المللی منتشر شده در زمینه بیماری های عفونی و سلامت عمومی در کشورهای حاره ای و درحال توسعه

خلاصه های مربوط به بهداشت و بیماری های مسری: یک پایگاه کامل و قابل جستجو از خلاصه های پژوهش های بین المللی منتشر شده در زمینه بیماری های مسری و سلامت عمومی شامل شیوع شناسی، تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری ها.

مرور حشره شناسی پزشکی و دامپزشکی: یک پایگاه کامل و قابل جستجو از خلاصه های پژوهش های بین المللی منتشر شده در زمینه حشره شناسی پزشکی و دامپزشکی که از پایگاه های مرتبط به علوم زیستی کاربردی و دیگر بندپایان انتخاب شده اند.

مرور قارچ شناسی پزشکی و دامپزشکی: یک پایگاه کامل و قابل جستجو از خلاصه های پژوهش های بین المللی منتشر شده در زمینه قارچ شناسی پزشکی و دامپزشکی که از پایگاه علوم زیستی کاربردی انتخاب شده اند.

مرورها و خلاصه های تغذیه ای: یک پایگاه کامل و قابل جستجو از خلاصه ها که آخرین اطلاعات مرتبط با موضوعات غذایی و سلامتی را از طبقه­بندی های غذایی گرفته تا محافظت در برابر چاقی، تغذیه وریدی و آلرژی ها پوشش می دهد.

خلاصه های مربوط به کرم های انگلی: یک پایگاه کامل و قابل جستجو از خلاصه های پژوهش های بین المللی منتشر شده در زمینه کرم های انگلی از ژنتیک مولکولی گرفته تا شیوع شناسی آن ها.

گلوبال هلث آرشیو توسط مرکز بین المللی علوم زیستی و کشاورزی تولید می شود. این مرکز که یک موسسه غیر انتفاعی بین المللی است، بر بهبود زندگی از طریق حل مشکلات کشاورزی و زیست محیطی متمرکز است.

در یک نگاه

آرشیو

حوزه موضوعی: زیست شناسی و علوم زیستی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

محتوا

  • بیش از ۸۰۰۰۰۰ رکورد
  • پوشش مطالب از سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۸۳

موضوعات

  • تروریسم زیستی
  • کنترل بیماری ها
  • محافظت از پتنت ها
  • امنیت غذایی و سوتغذیه
  • اثرات تحولات اقتصادی بر سلامتی

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/digital-archives/global-health-archive

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/digital-archives/global-health-archive