ابزارهای موضوع یابی

آغاز یک پژوهش با احساس نیاز و در راستای رفع یک مشکل اتفاق می‌افتد. در مرحلۀ بعد، احساس نیاز باید به صورت پرسش در آید. برای افراد متخصص، معمولاً انتخاب موضوع با مشکل کمتری نسبت به سایرین انجام می‌گیرد. استفاده از تجارب، متون تخصصی و مجلات، سبب می‌شود شناسایی موضوع برای متخصصان راحت‌تر انجام گیرد. بررسی پیشینۀ پژوهش‌های انجام شده، راهی مناسب جهت شناسایی گپ‌های موجود و راهنمای خوبی برای انتخاب موضوع خواهد بود.

در اینجا با ابزارهای موضوع‌یابی آشنا شوید