کنفرانس های اشتباهی: چگونه کنفرانس های غیر معتبر را شناسایی کنیم؟

Conference mistake

جدیدا” به نظر می رسد روش های نوین تری برای بازار مکاره ی خرید و فروش مدارک علمی و مقالات توسط یکسری شرکت های خصوصی به وجود آمده است و آن ادامه مطلب…