با شناسایی موضوع، جست‌وجوی اولیه و بررسی پیشینه‌های موجود، کار تنظیم عنوان پژوهش انجام شده و در مرحلۀ بعد باید جست‌وجوی پیشینه‌ها به صورت دقیق‌تر و با استفاده از کلیدواژه‌های تخصصی اتفاق بیفتد. پایگاه‌های اطلاعاتی، مرورگرهای موضوعی وب و برخی از موتورهای کاوش، منابع مناسبی جهت جست‌وجو و یافتن پیشینۀ پژوهش محسوب می‌شوند.

استانداردهای کتابشناختی مارک ۲۱

استانداردهای کتابشناختی مارک ۲۱
 معرفی استاندارد کتابشناختی مارک ۲۱ MarcStandards در اواخر دهه ۱۹۵۰  کتابخانه کنگره مطالعات مربوط به امکان استفاده از روش های خودکار را برای امور داخلی خود آغاز کرد؛باحمایت مالی شورای منابع کتابخانه ای (CLR)  بررسی عملی این امر انجام گرفت؛این مطالعا ...

پایگاه اطلاعاتی گیت وی Z3950

پایگاه اطلاعاتی گیت وی Z3950
 معرفی پایگاه اطلاعاتی گیت وی Gateway Z39.50 یک استاندارد بین المللی است که از سال ۱۹۸۸ به منظور بازیابی اطلاعات رایانه توسط سازمان بین المللی استاندارد اطلاعات به کاربران معرفی شده است. با استفاده از این استاندارد امکان نمایش اطلاعات در سیستم رایا ...