فروش -خرید استانداردهای خوردگی نِیس Nace standards

 

 

 

 

 

 

NACE – National Association of Corrosion Engineers

 

NACE(انجمن بین المللی مهندسین خوردگی) :

ﺗﻼش ﻫﺎی  اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ﺳﺎل ۱۹۳۴ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺎزده ﺗﻦ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺧﻮردﮔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ  آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ. ﻫﺪف این سازمان کاهش هزینه های هنگفت ناشی از ﺧﻮردﮔﯽ، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮردﮔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و هم اکنون یکی از پرکاربردﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهای ﺧﻮردﮔﯽ در واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺖ.

 

(فروش ویژه پکیج بروز شده استانداردهای NACE)

فروش پکیج ویژه سازمان ها و فروش موردی ویژه اشخاص

پکیج کاملِ استانداردهای فعال منتشر شده سازمان NACE

به روز شده تا پایانِ نیمه اول سال ۲۰۲۰ میلادی

یابش بعنوان بزرگترین تامین کننده منابع اطلاعاتی معتبر و با کیفیت در ایران، مطابق با روال هرساله خود ، پیشنهاد ویژه ای برای شما عزیزان فرهیخته درنظر گرفته است .

شما میتوانید بصورت موردی یا بصورت پکیج از تخفیفات فوق العاده ما بهره مند شوید .

ثبت درخواست خرید پکیج از طریق ارسال درخواست به ایمیل [email protected]

ثبت درخواست خرید موردی از طریق ارسال درخواست به ایمیل [email protected]

 جهت دریافت فایل راهنمای استانداردهای سازمان NACE اینجا کلیک بفرمایید

آرشیونوعتعدادقیمت
آرشیو کامل استانداردهای فعالِ سازمان مربوطه (از اولین انتشار تا June 2020)خرید پکیج کامل
با تخفیف ویژه
۳۰۰ عنوان۲ میلیون تومان
خرید موردی نسخه های فعال (ویژه اشخاص)خرید از سامانه Lib.yabesh.irهر عنوان ۱۵۰۰۰ تومان

 

لیست جدیدترین نسخه های منتشر شده در ذیل قابل مشاهده است .

Document NumberTitleStatusPublication YearPublisher
NACE SP21412Corrosion Prevention and Control Planning – Item No. 21412Active۲۰۲۰NACE
NACE SP21434Cathodic Protection Systems for the Mitigation of External Corrosion of Buried and Submerged Metallic Piping Systems at Nuclear Power Plants – Item No. 21434Active۲۰۲۰NACE
NACE TM21431Test Methods to Evaluate Thermal Properties and Performance of Insulative Coatings – Item No. 21431Active۲۰۲۰NACE
NACE 01104Electrochemical Realkalization of Steel-Reinforced Concrete— A State-of-the-Art Report – Item No. 24223Active۲۰۲۰NACE
NACE TM0204Evaluation of Exterior Protective Coatings for Seawater Immersion Service – Item No:21244Active۲۰۱۹NACE
NACE SP0177Mitigation of Alternating Current and Lightning Effects on Metallic Structures and Corrosion Control Systems – Item No. 21021Active۲۰۱۹NACE
NACE SP21433Inspection and Assessment of Below Grade and Groundline Corrosion on Weathering Steel on Electrical Transmission and Distribution Structures – Item No. 21433Active۲۰۱۹NACE
NACE SP0181Liquid-Applied Internal Protective Coatings for Oilfield Production Equipment – Item No:21025Active۲۰۱۹NACE
NACE SP0290Impressed Current Cathodic Protection of Reinforcing Steel in Atmospherically Exposed Concrete Structures – Item No. 21043Active۲۰۱۹NACE
NACE TM0197Laboratory Screening Test to Determine the Ability of Scale Inhibitors to Prevent the Precipitation of Barium Sulfate or Strontium Sulfate, or Both, from Solution (for Oil and Gas Production Systems) – Item No. 21228Active۲۰۱۹NACE
NACE MR0175/ISO 15156 CIR 3 TO PT 3Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H2Scontaining environments in oil and gas production — Part 3: Cracking-resistant CRAs (corrosion-resistant alloys) and other alloys TECHNICAL CIRCULAR 3 – Third EditionActive۲۰۱۹NACE
NACE MR0175/ISO 15156 CIR 3 TO PT 2Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H2Scontaining environments in oil and gas production — Part 2: Cracking-resistant carbon and low-alloy steels, and the use of cast irons TECHNICAL CIRCULAR 3 – Third EditionActive۲۰۱۹NACE
NACE SP21430Standard Framework for Establishing Corrosion Management Systems – Item No. 21430Active۲۰۱۹NACE
NACE SP0487Considerations in the Selection and Evaluation of Rust Preventives and Vapor Corrosion Inhibitors for Interim (Temporary) Corrosion Protection – Item No. 21037Active۲۰۱۹NACE
NACE SP0109Application of Tape Coatings for External Corrosion Protection of Buried Metal Pipelines – Item No. 21143Active۲۰۱۹NACE
NACE SP21427Detection and Mitigation of Stray-Current Corrosion of Reinforced and Prestressed Concrete Structures – Item No. 21427Active۲۰۱۹NACE
NACE TM0105Evaluation of Coatings Containing Conductive Carbon Additives for Use as an Anode on Atmospherically Exposed Reinforced Concrete – Item No. 21247Active۲۰۱۸NACE
NACE SP0106Control of Internal Corrosion in Steel Pipelines and Piping Systems – Item No. 21111Active۲۰۱۸NACE
NACE SP0388Impressed Current Cathodic Protection of Internal Submerged Surfaces of Carbon Steel Water Storage Tanks – Item No. 21040Active۲۰۱۸NACE
NACE TM0112Test to Determine the Potential Corrosion Effects of Ballast Water Treatment Systems on Ballast Tanks Coating and Other Materials – Item No. 21258Active۲۰۱۸NACE
NACE TM0497Measurement Techniques Related to Criteria for Cathodic Protection on Underground or Submerged Metallic Piping Systems – Item No. 21231Active۲۰۱۸NACE
NACE 10A392Effectiveness of Cathodic Protection on Thermally Insulated Underground Metallic Structures – Item No. 24156Active۲۰۱۸NACE
NACE SP0170Protection of Austenitic Stainless Steels and Other Austenitic Alloys from Polythionic Acid Stress Corrosion Cracking During a Shutdown of Refinery Equipment – Item No. 21002Active۲۰۱۸NACE
NACE SP0407Format, Content, and Other Guidelines for Developing a Materials Selection Diagram – Item No. 21123Active۲۰۱۸NACE
NACE SP0110Wet Gas Internal Corrosion Direct Assessment Methodology for Pipelines – Item No. 21146Active۲۰۱۸NACE
NACE TM0397Screening Tests for Evaluating the Effectiveness of Gypsum Scale Removers – Item No. 21230Active۲۰۱۸NACE
NACE SP0292Installation of Thin Metallic Wallpaper Lining in Air Pollution Control and Other Process Equipment – Item No. 21054Active۲۰۱۸NACE
NACE 21429State of the Art Report on Corrosion-Resistant Reinforcement – Item No. 21429/21429-SGActive۲۰۱۸NACE
NACE 21428Corrosion Inhibiting Admixtures for Reinforced Concrete—A State of the Art Report – Item No. 21428Active۲۰۱۸NACE