سواد پژوهشی

منظور ما از سواد پژوهشی، مجموعه مهارت های :

۱٫ پیدا کردن مسئله و نیاز پژوهشی

۲٫ شناخت روش های کمی و کیفی پژوهشی

۳٫توانایی کشف داده ها و اطلاعات از منابع چاپی و آنلاین

۴٫ توانایی ارتباط با سایر پژوهشگران

۵٫ استفاده از ابزارهای نرم افزاری برای مدیریت پژوهش

۶٫ نحوه ی انتشار اطلاعات مستخرج از پژوهش

۷٫