معرفی پایگاه سایک تستس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (PsycTESTS (ebscohost این پایگاه منبع برجسته ای از اطلاعات ساختارمند درباره آزمون های حوزه های متفاوت روانشناسی می باشد. سایک تستس که توسط انجمن روانشناسی آمریکا (ای ادامه مطلب…