معرفی پایگاه فایننس سورس از ابسکوهاست

Finance Source (ebscohost) فایننس سورس پایگاهی است که به نیاز های متخصصان امور مالی و حسابداری در زمینه توسعه شغلی می پردازد. این پایگاه شامل مقالاتی از صنایع مختلف می ادامه مطلب…

معرفی پایگاه بیزنس سورس کرپوریت از ابسکوهاست

Business Source Corporate (ebscohost) این پایگاه که برای پاسخ دهی به نیازهای متنوع اطلاعاتی شرکت های امروزی طراحی شده است، شامل ژورنال ها و مجلات تمام متن می باشد. منابع، ادامه مطلب…

معرفی پایگاه بیزنس کانتینیوتی اند دیزستر ریکاوری رفرنس سنتر از ابسکوهاست

Business Continuity Expert and Disaster Recovery Reference  Center (ebscohost) این پایگاه تمام متن برای کمک به متخصصان اطلاعات و متخصصان شغلی طراحی شده است و تمامی جنبه های استمرار شغلی ادامه مطلب…