معرفی پایگاه ژئورف از ابسکوهاست

GeoRef (ebscohost) این پایگاه گسترده علوم زمین که توسط موسسه علوم زمین آمریکا به وجود آمده است، شامل رکوردهای کتابشناختی مربوط به علوم زمین از سراسر جهان می باشد. ابزار ادامه مطلب…