پایگاه اطلاعاتی ای پی ای سای بوک از ابسکو

  معرفی پایگاه اطلاعاتی ای پی ای سای بوک APA PsycBooks پایگاه اطلاعاتی ای پی ای سای بوک از لحاظ عمق و دامنه منابع موجود در حوزه روانشناسی یکی از ادامه مطلب…

فروش اکانت بانک های اطلاعاتی علمی – پژوهشی

بانک های اطلاعاتی  علمی برای رفع نیاز پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و متخصصان بسیار ضروری است یابش  اکانت دسترسی تعداد زیادی از پایگاه اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار ادامه مطلب…