ابزارهای نوشتن

در حین پژوهش، ممکن است پژوهشگر با اصطلاحات، روش‌ها و فرآیندهایی آشنا شود که بسته به نوع پژوهش متفاوت و بدیع هستند و پژوهشگر پیش از این از آنها استفاده نکرده است. در این مرحله جستجوی اطلاعات مورد نیاز از طریق ابزارهای آموختن باعث یادگیری و افزایش اطلاعات و بعضاً مهارت پژوهشگر خواهند شد.

لیستی از نرم افزارهای مدیریت پژوهش در اینجا ارئه شده است

 

Zoteropajoohyarendnote
Zotero

اطلاعات بیشتر

Pajoohyar

اطلاعات بیشتر

Endnote

 

Refworksonenotemendeley
Ref WorksOne Note

Mendeley