Posted on

پایگاه اطلاعاتی سی ای بی ابسترکتس آرشیو از ابسکوهاست

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی (CAB Abstracts Archive (ebscohost

پایگاه سی ای بی ابسترکتس آرشیو که توسط سی ای بی آی تولید شده است، یک پایگاه کتابشناختی آرشیوی است که ادبیات علوم زیستی کاربردی را از سال ۱۹۱۳ تا ۱۹۷۲ پوشش می دهد. این پایگاه که شامل بیش از یک میلیون رکورد در زمینه کشاورزی، دامپزشکی، تغذیه و محیط زیست است، منبع ارزشمندی از پژوهش ها را از نیمه اول قرن ۲۰ فراهم می کند. سی ای بی ابسترکتس توسط مرکز بین المللی علوم زیستی و کشاورزی تولید می شود. این مرکز که یک موسسه غیر انتفاعی بین المللی است، بر بهبود زندگی از طریق حل مشکلات کشاورزی و زیست محیطی متمرکز است.

پایگاه در یک نگاه

حوزه موضوعی: کشاورزی و علوم غذایی، زیست شناسی و علوم زیستی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

میزان محتوا

بیش از ۸/۱ میلیون رکورد

پوشش مطالب از سال ۱۹۱۳ تا ۱۹۷۲

پوشش موضوعی

علوم کشاورزی

بیماری های حیوانات

تنوع زیستی

آلودگی محیطی

تولید غذا

مدیریت منابع طبیعی

تغذیه و منابع طبیعی

کنترل آفات

پرورش گیاهان و حیوانات

داروهای دامپزشکی

 

آشنایی بیشتر با پایگاه

https://www.ebsco.com/products/digital-archives/cab-abstracts-archive

به دلیل اعمال تحریم از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.