Posted on

پایگاه ایسابل از ابسکوهاست

 

معرفی پایگاه  (Isabel (ebscohost

پایگاه اطلاعاتی ایسابل برای کمک به تشخیص های افتراقی توسط پزشکان سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. پزشکان با وارد کردن اطلاعات معمول یک جلسه درمان به لیستی از تشخیص های ممکن دسترسی پیدا می کنند و می­ توانند با استفاده از آن ها به سرعت و به آسانی به یک تشخیص نهایی صحیح برسند. ایسابل یک روش با کاربرد آسان است که هم می تواند به عنوان بخشی از ای ام آر استفاده شود و هم می تواند به عنوان یک نرم افزار مستقل مورد استفاده قرار گیرد.

این پایگاه با استفاده از اطلاعاتی که در طی یک جلسه درمانی به طور معمول از بیمار گرفته شده، چه اطلاعات دارای ساختار باشند یا بدون ساختار باشند، بلافاصله لیستی از تشخیص های افتراقی را در دسترس قرار می دهد. تشخیص های مهم علامت گذاری می شوند؛ این تشخیص ها آنهایی هستند که در صورت عدم توجه می توانند باعث آسیب های مهم شوند. اگر ایسابل با یک سیستم ای ام آر ادغام شود، می تواند بدون هیچ گونه اطلاعات دیگری لیستی از تشخیص ها را ارائه دهد.

ادغام بسیار عالی با دینامد پلاس (DynaMed Plus)

ایسابل و دینامد پلاس با کمک یکدیگر اطلاعات مبتنی بر شواهد را برای بهترین روش مراقبت از بیماران در اختیار پزشکان قرار می دهند. این دو پایگاه بدون توجه به این که جستجوی یک کاربر از ایسابل شروع شده است یا از دینامد پلاس، اطلاعات مبتنی بر شواهد دینامد پلاس را در ترکیب با فرایند تشخیصی ایسابل قرار می دهند و در نهایت این نتایج ترکیب شده را در اختیار او می گذارند. اطلاعات ادغام شده این دو منبع، ترکیب قدرتمندی از تشخیص های افتراقی را فراهم می کند که توسط آخرین شواهد بالینی درباره تشخیص ها، داروها و درمان ها حمایت می شوند.

اعتبار هم تراخوانی شده

ایسابل در نظام مراقبتی استانداردهای جدیدی را برای آزمایش های بالینی کمک کننده به تصمیم گیری وارد کرده است که برای اثبات صحت، تاثیرگذاری و اعتبارشان تحت فرایند اعتباریابی بسیار قدرتمندی قرار گرفته و هم ترازخوانی شده اند. ده ها مقاله شامل مطالعات مستقل بالینی، مطالعات مشارکتی چند مرکزی و مطالعات داخلی در این باره در ژورنال های هم ترازخوانی شده معتبر وجود دارد.

پایگاه در یک نگاه

نوع پایگاه: متن کامل

حوزه موضوعی: پزشکی و پیراپزشکی

مناسب برای: شرکت ها، دولت، مراقبان سلامت

ویژگی های پایگاه

 • آزمایش ها و ارجاعات مناسب 
 • پذیرش های صحیح در بیمارستان ها
 • کاهش زمان بستری
 • افزایش رضایت بیماران
 • کاهش خطر بالینی
 • اطمینان از مناسب بودن مراقبت ها
 • کاهش شکایت ها
 • کمک به آموزش پزشکی
 • کمک به مرور آخرین شواهد از طریق دینامد پلاس

دیگر سودمندی های پایگاه

 • ابزار آموزشی قدرتمند برای افزایش مهارت های پزشکان
 • بالین گران می توانند از طریق قابلیت آموزش مداوم پزشکی این پایگاه، گواهینامه های آموزش مداوم را دریافت نمایند.
 • دسترسی از طریق ابزارهای همراه
 • کاربرد آسان و سریع

آشنایی بیشتر با پایگاه

https://www.ebsco.com/products/research-databases/isabel

به دلیل اعمال تحریم  از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.