Posted on

موتور جستجوی گوگل پتنتس

موتور جستجوی گوگل پتنتس

موتور جستجوی گوگل پتنتس

  معرفی موتور جستجوی گوگل پتنتس Google Patents  این موتور جستجو با داشتن یک رابط کاربری ساده و به صورت رایگان امکان جستجو و دستیابی به چکیده یا متن کامل پروانه های ثبت اختراع بیش از ۱۰۵ اداره ثبت اختراع از سطح جهان را فراهم می آورد. در بخش جستجوی پیشرف ...