معرفی پایگاه لیدرشیپ اند منجمنت سورس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه لیدرشیپ اند منجمنت سورس از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (Leadership and Management Source (ebscohost لیدرشیپ اند منجمنت سورس پایگاهی است که به نیاز های مربوط به آموزش کارکنان و مدیریت می پردازد. این پایگاه شامل مقالاتی از صنایع مختلف می باشد و دیدگاهی درباره بهترین روش های رهبری و مدیریت را به کاربران می دهد. پایگاه لیدرشیپ اند منجمنت سورس […] مطالعه کامل