گزارش های CEH

۱۳۹۷-۰۹-۰۶بازدید ۳۰۷۱
Posted on

گزارش های CEH

 Chemical Economics Handbooks
این مجموعه معتبرترین خدمات تجارت و بازاریابی مواد شیمیایی را در دنیا ارائه می کند و نتایج تحقیقات خود را که شامل یک ارزیابی کامل از عرضه و تقاضا، تولید کنندگان و ظرفیت تولیدات، پیش بینی تغییرات تقاضاهای آینده و نیز تجزیه و تحلیل بازار رقابتی ۳۰۰ ماده شیمیایی می باشد را به صورت گزارش عرضه می کند. در حال حاضر مجموعه یابش امکان دستیابی به تعداد بسیاری از این گزارش ها را برای کاربران خود فراهم آورده است.

لیست گزارش های حرفه ای CEH در یابش

برای دستیابی به هر یک از گزارش های زیر با ما در تماس باشید

yabesh.ir@gmail.com

۰۹۱۵۱۱۰۵۲۸۵ 

Published Report Title
۲۰۱۹ Sodium Carbonate – CEH
۲۰۱۹ Amino Acids, Major – CEH
۲۰۱۹ ۱,۴-Butanediol – CEH
۲۰۱۹ Methyl Methacrylate – CEH
۲۰۱۹ Potassium Chemicals, Inorganic – CEH
۲۰۱۹ Tetrahydrofuran – CEH
۲۰۱۹ Urethane Surface Coatings – CEH
۲۰۱۹ Chlorine-Sodium Hydroxide (Chlor-Alkali) – CEH
۲۰۱۹ Polyethylene Resins, High-Density (HDPE) – CEH
۲۰۱۹ Nitrobenzene – CEH
۲۰۱۹ Ethylene–Vinyl Acetate (EVA) – CEH
۲۰۱۹ Aniline – CEH
۲۰۱۹ Ethylene Dichloride – CEH
۲۰۱۹ Water-Soluble Polymers, Synthetic – CEH
۲۰۱۹ Energy – CEH
۲۰۱۹ Polytetramethylene Ether Glycol (PTMEG) – CEH
۲۰۱۹ Polyester Polyols – CEH
۲۰۱۹ Ferric Chloride – CEH
۲۰۱۹ Adipic Acid – CEH
۲۰۱۹ Vinyl Chloride Monomer (VCM) – CEH
۲۰۱۹ Helium – CEH
۲۰۱۹ Fibers, Specialty Organic – CEH
۲۰۱۹ Polymethyl Methacrylate (PMMA) – CEH
۲۰۱۹ Hexamethylenediamine-Adiponitrile – CEH
۲۰۱۹ Animal Feeds: Nonprotein Nitrogen (NPN) Supplements – CEH
۲۰۱۹ Fluoroelastomers – CEH
۲۰۱۹ Paint and Coatings Industry Overview – CEH
۲۰۱۹ Fluoropolymers – CEH
۲۰۱۹ Calcium Chloride – CEH
۲۰۱۹ Acrylonitrile – CEH
۲۰۱۹ Cellulose Ethers – CEH
۲۰۱۹ Phthalic Anhydride – CEH
۲۰۱۹ Air Separation Gases – CEH
۲۰۱۹ Lime and Limestone – CEH
۲۰۱۹ Polyvinyl Chloride Resins – CEH
۲۰۱۹ Animal Feeds: Phosphate Supplements – CEH
۲۰۱۹ Ethylene – CEH
۲۰۱۹ Caprolactam – CEH
۲۰۱۹ Cresols, Xylenols, and Cresylic Acids – CEH
۲۰۱۸ NPK Compound Fertilizers – CEH
۲۰۱۸ Monosodium Glutamate (MSG) – CEH
۲۰۱۸ Petrochemical Feedstocks – CEH
۲۰۱۸ Ethyleneamines – CEH
۲۰۱۸ Chromium Compounds, Inorganic – CEH
۲۰۱۸ Styrene-Butadiene Elastomers (SBR) – CEH
۲۰۱۸ Polyether Polyols for Urethanes – CEH
۲۰۱۸ Pyridines – CEH
۲۰۱۸ Calcium Carbonate, Fine-Ground and Precipitated – CEH
۲۰۱۸ Polyimides and Imide Polymers – CEH
۲۰۱۸ Chlorinated Methanes – CEH
۲۰۱۸ Nylon Resins – CEH
۲۰۱۸ Acetic Acid – CEH
۲۰۱۸ Bisphenol A – CEH
۲۰۱۸ Polycarbonate Resins – CEH
۲۰۱۸ Polyester Film – CEH
۲۰۱۸ Acetic Anhydride – CEH
۲۰۱۸ Rubber, Natural – CEH
۲۰۱۸ Maleic Anhydride – CEH
۲۰۱۸ Ethylene-Propylene Elastomers – CEH
۲۰۱۸ Boron Minerals and Chemicals – CEH
۲۰۱۸ Fats and Oils Industry Overview – CEH
۲۰۱۸ Hydrogen Peroxide – CEH
۲۰۱۸ Diisocyanates and Polyisocyanates – CEH
۲۰۱۸ Phosphate Rock – CEH
۲۰۱۸ Natural Gas – CEH
۲۰۱۸ Liquid Crystal Polymers – CEH
۲۰۱۸ Polyolefin Fibers – CEH
۲۰۱۸ Pigments, Organic Color – CEH
۲۰۱۸ Alkyl Acetates (C1-C4) – CEH
۲۰۱۸ Ethylene Oxide – CEH
۲۰۱۸ Nylon Fibers – CEH
۲۰۱۸ Sodium Chlorate – CEH
۲۰۱۸ Benzyl Chloride – CEH
۲۰۱۸ Economic Indicators – CEH
۲۰۱۸ Polyacetal Resins – CEH
۲۰۱۸ Phenolic Resins – CEH
۲۰۱۸ Lactic Acid, Its Salts, and Esters – CEH
۲۰۱۸ Epichlorohydrin – CEH
۲۰۱۸ Epoxy Resins – CEH
۲۰۱۸ Methyl Ethyl Ketone (MEK) – CEH
۲۰۱۸ Phosphoric Acid – CEH
۲۰۱۸ Mixed Xylenes – CEH
۲۰۱۸ Sulfone Polymers – CEH
۲۰۱۸ Styrene-Butadiene Latexes – CEH
۲۰۱۸ Butyl Elastomers – CEH
۲۰۱۸ Oxo Chemicals – CEH
۲۰۱۸ Acetone – CEH
۲۰۱۸ Glycerin – CEH
۲۰۱۸ Plasticizer Alcohols (C4-C13) – CEH
۲۰۱۸ Phenol – CEH
۲۰۱۸ Potash – CEH
۲۰۱۸ Isopropyl Alcohol (IPA) – CEH
۲۰۱۸ Dyes – CEH
۲۰۱۸ Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) and Methyl Isobutyl Carbinol (MIBC) – CEH
۲۰۱۸ Polyvinyl Alcohol – CEH
۲۰۱۸ ortho-Xylene – CEH
۲۰۱۸ Biodegradable Polymers – CEH
۲۰۱۸ Natural Fatty Acids – CEH
۲۰۱۸ Controlled- and Slow-Release Fertilizers – CEH
۲۰۱۸ Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid (LABSA)/Linear Alkylate Sulfonate (LAS) – CEH
۲۰۱۸ Titanium Dioxide – CEH
۲۰۱۸ Vinyl Surface Coatings – CEH
۲۰۱۸ Polyester Fibers – CEH
۲۰۱۸ Polybutadiene Elastomers – CEH
۲۰۱۸ para-Xylene – CEH
۲۰۱۸ Aromatic Ketone Polymers – CEH
۲۰۱۸ Acrylic Surface Coatings – CEH
۲۰۱۸ Cumene – CEH
۲۰۱۸ Hydrogen – CEH
۲۰۱۸ Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Resins – CEH
۲۰۱۸ Toluene – CEH
۲۰۱۸ Vinyl Acetate – CEH
۲۰۱۸ Alkylbenzenes, Linear and Branched – CEH
۲۰۱۸ Plasticizers – CEH
۲۰۱۸ Polyphenylene Sulfide Resins – CEH
۲۰۱۸ Styrene-Acrylonitrile (SAN) Resins – CEH
۲۰۱۸ Styrene – CEH
۲۰۱۸ Biodiesel – CEH
۲۰۱۸ Polyethylene Terephthalate (PET) Solid-State Resins – CEH
۲۰۱۸ Crude Petroleum and Petroleum Products – CEH
۲۰۱۸ Lithium, Lithium Minerals, and Lithium Chemicals – CEH
۲۰۱۸ Chlorinated Polyethylene Resins and Elastomers – CEH
۲۰۱۸ Carbon Dioxide – CEH
۲۰۱۸ Ethylene Glycols – CEH
۲۰۱۸ Isopropanolamines – CEH
۲۰۱۸ Thermoplastic Polyester Engineering Resins – CEH
۲۰۱۸ Polyamide Elastomers, Thermoplastic – CEH
۲۰۱۸ Ethanolamines – CEH
۲۰۱۸ Ethylbenzene – CEH
۲۰۱۸ Butadiene – CEH
۲۰۱۸ Dimethylformamide – CEH
۲۰۱۸ PET Polymer – CEH
۲۰۱۸ Ethanol – CEH
۲۰۱۸ Acrylamide – CEH
۲۰۱۷ Sulfur – CEH
۲۰۱۷ Alkylamines (C1-C6) – CEH
۲۰۱۷ Silicates and Silicas – CEH
۲۰۱۷ Expandable Polystyrene – CEH
۲۰۱۷ Polypropylene Resins – CEH
۲۰۱۷ Carbon Black – CEH
۲۰۱۷ Phosgene – CEH
۲۰۱۷ Polyvinyl Acetate – CEH
۲۰۱۷ Melamine – CEH
۲۰۱۷ Acetonitrile – CEH
۲۰۱۷ Thermoplastic Copolyester Elastomers – CEH
۲۰۱۷ Dimethyl Terephthalate (DMT) and Terephthalic Acid (TPA) – CEH
۲۰۱۷ Sulfur Chemicals, Miscellaneous – CEH
۲۰۱۷ Ethyl Ether – CEH
۲۰۱۷ Epoxy Surface Coatings – CEH
۲۰۱۷ Methanol – CEH
۲۰۱۷ Propylene Oxide – CEH
۲۰۱۷ Polystyrene – CEH
۲۰۱۷ Nonwoven Fabrics – CEH
۲۰۱۷ Benzoic Acid – CEH
۲۰۱۷ Monochloroacetic Acid – CEH
۲۰۱۷ Elastomers Overview – CEH
۲۰۱۷ Formaldehyde – CEH
۲۰۱۷ C2 Chlorinated Solvents – CEH
۲۰۱۷ Styrenic Copolymers – CEH
۲۰۱۷ Sulfuric Acid – CEH
۲۰۱۷ Bromine – CEH
۲۰۱۷ Aluminum Chemicals – CEH
۲۰۱۷ Butylenes – CEH
۲۰۱۷ Acrylic Acid and Esters – CEH
۲۰۱۷ Fluorocarbons – CEH
۲۰۱۷ Styrenic Block Copolymers – CEH
۲۰۱۷ Cyclohexane – CEH
۲۰۱۷ Superphosphates – CEH
۲۰۱۷ Glycol Ethers – CEH
۲۰۱۷ Superabsorbent Polymers – CEH
۲۰۱۷ Gasoline Octane Improvers-Oxygenates – CEH
۲۰۱۷ Cyclohexanol and Cyclohexanone – CEH
۲۰۱۷ Propylene – CEH
۲۰۱۷ Polyethylene Resins, Low-Density (LDPE) – CEH
۲۰۱۷ Ammonia – CEH
۲۰۱۷ Polyvinyl Butyral – CEH
۲۰۱۷ Polyethylene Resins, Linear Low-Density (LLDPE) – CEH
۲۰۱۷ Benzene – CEH
۲۰۱۷ Chlorobenzenes – CEH
۲۰۱۷ Propylene Glycols – CEH
۲۰۱۷ Service Alert – Helium Qatar Market Impacts – CEH
۲۰۱۷ Isoprene – CEH
۲۰۱۷ Activated Carbon – CEH
۲۰۱۷ Magnesium Oxide and Other Magnesium Chemicals – CEH
۲۰۱۷ Nitric Acid – CEH
۲۰۱۷ Amino Resins – CEH
۲۰۱۷ Polyisoprene Elastomers – CEH
۲۰۱۷ Sweeteners, High-Intensity – CEH
۲۰۱۷ Chelating Agents – CEH
۲۰۱۷ Zinc Chemicals, Inorganic – CEH
۲۰۱۷ Butanes – CEH
۲۰۱۷ Silicones – CEH
۲۰۱۷ Petrochemical Industry Overview – CEH
۲۰۱۷ Calcium Carbide – CEH
۲۰۱۷ Olefinic Thermoplastic Elastomers – CEH
۲۰۱۷ Polyurethane Elastomers – CEH
۲۰۱۷ Linear alpha-Olefins – CEH
۲۰۱۷ DL-Malic Acid – CEH
۲۰۱۷ Propane – CEH
۲۰۱۷ Phosphorus and Phosphorus Chemicals – CEH
۲۰۱۷ Fumaric Acid – CEH
۲۰۱۷ Sorbitol – CEH
۲۰۱۷ Acetylene – CEH
۲۰۱۷ Ethane – CEH
۲۰۱۷ Tartaric Acid – CEH
۲۰۱۷ Resorcinol – CEH
۲۰۱۷ Polyalkylene Glycols – CEH
۲۰۱۶ Plastics Recycling – CEH
۲۰۱۶ Acetaldehyde – CEH
۲۰۱۶ Propionic Acid – CEH
۲۰۱۶ Alkyd-Polyester Surface Coatings – CEH
۲۰۱۶ Sodium Chloride – CEH
۲۰۱۶ Zeolites – CEH
۲۰۱۶ Urea – CEH
۲۰۱۶ Natural Gas Liquids – CEH
۲۰۱۶ Formic acid – CEH
۲۰۱۶ Sodium Bicarbonate – CEH
۲۰۱۶ Sodium Sulfate – CEH
۲۰۱۶ Neopentyl Polyhydric Alcohols – CEH
۲۰۱۶ Polyester Resins, Unsaturated – CEH
۲۰۱۶ Paraffins, Normal (C9-C17) – CEH
۲۰۱۶ Ammonium Phosphates – CEH
۲۰۱۶ Lignosulfonates – CEH
۲۰۱۶ Petroleum Liquid Feedstocks – Naphtha And Gas Oil – CEH
۲۰۱۶ Polyurethane Foams – CEH
۲۰۱۶ Hydrogen Cyanide – CEH
۲۰۱۶ Sodium Cyanide – CEH
۲۰۱۶ Cellulose Acetate Flake – CEH
۲۰۱۶ Detergent Alcohols – CEH
۲۰۱۶ Isophthalic Acid – CEH
۲۰۱۶ Nitrogen Solutions – CEH
۲۰۱۶ Cellulose Acetate Fibers – CEH
۲۰۱۶ Naphthalene – CEH
۲۰۱۶ Hydrocolloids – CEH
۲۰۱۶ Rare Earth Minerals and Products – CEH
۲۰۱۶ Ammonium Nitrate – CEH
۲۰۱۶ Polyamide Resins – CEH
۲۰۱۶ Cyclopentadiene-Dicyclopentadiene – CEH
۲۰۱۶ Carbon Fibers – CEH
۲۰۱۶ Ammonium Sulfate – CEH
۲۰۱۶ Acrylic and Modacrylic Fibers – CEH
۲۰۱۶ Furfuryl Alcohol and Furan Resins – CEH
۲۰۱۶ Organometallics – CEH
۲۰۱۶ Nitrile Elastomers – CEH
۲۰۱۶ Furfural – CEH
۲۰۱۶ Surfactants, Household Detergents & Their Raw Materials – CEH
۲۰۱۶ Industrial Phosphates – CEH
۲۰۱۶ Fluorspar and Inorganic Fluorine Compounds – CEH
۲۰۱۵ Citric Acid – CEH
۲۰۱۵ Waxes – CEH
۲۰۱۵ Hypochlorite Bleaches – CEH
۲۰۱۵ Hydrochloric Acid – CEH
۲۰۱۵ Ethylene–Vinyl Alcohol Resins – CEH
۲۰۱۵ Fibers Overview – CEH
۲۰۱۵ Nonene (Propylene Trimer) And Tetramer – CEH
۲۰۱۵ Pigments, Inorganic Color – CEH
۲۰۱۵ Polychloroprene (Neoprene) Elastomers – CEH
۲۰۱۵ Hydroquinone – CEH
۲۰۱۵ Explosives And Blasting Agents – CEH

این پست چقدر برای شما مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۰ / ۵٫ تعداد امتیاز: ۰

اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

اشتراک گذاری این مطلب: