کارگاه بوم جستجو برای کتابداران شرکت مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد.

کارگاه بوم جستجو برای کتابداران شرکت مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد.

کارگاه کتابدار ۲.۰ به مدت یک هفته از تاریخ ۲۵ام تا ۳۰ام فروردین ماه ۱۳۹۶ در شرکت مناطق نفت خیز جنوب در اهواز برگزار شد. در این کارگاه که با تدریس “حسین حیدری” مدیر شرکت یابش بوده است مباحث مربوط به بوم جستجو برای کتابداران شرکت مناطق نفت خیز جنوب بیان شد.   مطالعه کامل