تفکر انتقادی در پژوهش

تفکر انتقادی در پژوهش

تفکر انتقادی یکی از کلیدی‌ترین مهارت‌ها در پژوهش است و در تمام مراحل پژوهش از یافتن مسئله گرفته تا نتیجه‌گیری از آن استفاده می‌شود. مهارت تفکر انتقادی به پژوهش روح می‌بخشد و کمک می‌کند تا پژوهش بی‌طرافانه و کاربردی باشد. با وجود این متاسفانه در آموزش‌ها، چه در دانشگاه و چه خارج از آن، از […] مطالعه کامل