معرفی نرم افزار Atlas.ti اطلس تی آی

معرفی نرم افزار Atlas.ti اطلس تی آی

نرم افزار اطلس تی آی چیست؟ نرم افزار اطلس تی آی  Atlas.ti  از دسته نرم افزارهای تحلیل آماری برای داده‌های کیفی است. اطلس تی آی  نرم افزاری قدرتمند برای روش تحقیق کیفی و کدگذاری و تجزیه و تحلیل متون، یادداشت‌های میدانی، نوشتن مرور ادبیات، ایجاد نمودارهای شبکه و تجسم داده‌ها استفاده شود. در جامعه علمی، اثبات گرایان تنها […] مطالعه کامل