پایگاه اطلاعاتی گلوبال هلث آرشیو از ابسکوهاست

پایگاه اطلاعاتی گلوبال هلث آرشیو از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی  (Global Health Archive (ebscohost این پایگاه کتابشناختی که توسط سی ای بی آی تولید می شود، شامل منابع پژوهشی بیوشیمی و سلامت عمومی از سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۸۳ است. این پایگاه دارای صدها هزار خلاصه از ژورنال هایی است که دیگر چاپ نمی شوند؛ در نتیجه یک بستر تاریخی از مسائل […] مطالعه کامل