پایگاه اطلاعاتی سیناهل از ابسکوهاست

پایگاه اطلاعاتی سیناهل از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی سیناهل (Ebscohost) CINAHL سیناهل چیست؟ پایگاه اطلاعاتی سیناهل با عنوان CINAHL=Cumulative Index to Nursing & Allied Health  یک پایگاه اطلاعاتی کتابشناختی و نمایه است که شامل داده های کتابشناختی و چکیده نامه ای منابع اطلاعاتی حوزه علوم پزشکی و پرستاری بوده و آنها را مورد بررسی قرار می دهد. این پایگاه اطلاعاتی […] مطالعه کامل