آمار کرونا + تولید ناخالص داخلی کشورها دسامبر ۲۰۲۰
این جدول نشان دهنده تعداد مبتلایان به کرونا در کشورهای مختلف همراه با چند شاخص اقتصادی آن هاست که توسط گلوبال دیتا به روز رسانی می شود:

دانلود اکسل


Last Updated: 15 Dec, 2020

Country
Total Confirmed Cases
i
Total Deaths
i
Case Fatality Rate (%)
i
Change of Cases in Last 15 Days (%)
i
GDP, US$bn (Nominal) 2019
i
GDP Growth 2020 (%)
i
GDP Growth (Percentage Points Revision Over 2020 Base)
i
Inflation Rate 2020 (%)
i
Stock Market Index (% Change, YTD)
i
Stimulus Packages (% of GDP)
i
Stimulus Packages (US$bn)
i
Travel Ban
i
Lockdown
i
World۷۲,۸۱۸,۵۳۸۱,۶۲۰,۲۹۴۲٫۲۳۱۴٫۳۵۸۶,۵۹۸٫۸۰-۳٫۹۱-۶٫۵۱۲٫۵۰
United States۱۶,۵۱۵,۷۱۷۳۰۰,۴۷۴۱٫۸۲۲۰٫۵۹۲۱,۴۲۷٫۶۹-۴٫۴۶-۶٫۴۵۱٫۵۰۱۳٫۵۴۲۳٫۲۶۴,۹۸۴٫۳۰PartialPartial
Brazil۶,۹۲۷,۱۴۵۱۸۱,۸۳۵۲٫۶۲۹٫۳۳۱,۸۵۴٫۵۶-۵٫۵۸-۷٫۵۰۳٫۰۲-۰٫۴۵۱۲٫۷۳۲۳۶٫۰۰NonePartial
India۹,۸۸۴,۱۰۰۱۴۳,۳۵۵۱٫۴۵۴٫۴۵۲,۹۲۱٫۵۱-۷٫۴۴-۱۳٫۶۷۴٫۶۸۱۰٫۹۳۱۱٫۲۷۳۲۹٫۱۵PartialPartial
Mexico۱,۲۵۵,۹۷۴۱۱۴,۲۹۸۹٫۱۰۱۲٫۷۹۱,۲۵۹٫۹۶-۹٫۸۲-۱۰٫۹۷۳٫۷۷-۰٫۰۵۳٫۱۴۳۹٫۶۰NonePartial
Italy۱,۸۵۵,۷۳۷۶۵,۰۱۱۳٫۵۰۱۴٫۴۹۲,۰۰۳٫۱۰-۹٫۳۵-۹٫۸۰۰٫۰۱-۷٫۶۵۵۱٫۲۲۱,۰۲۶٫۰۳PartialPartial
United Kingdom۱,۸۷۴,۸۶۷۶۴,۵۰۰۳٫۴۴۱۳٫۸۲۲,۸۰۰٫۴۱-۱۱٫۳۱-۱۲٫۵۸۱٫۰۶-۱۳٫۲۰۲۴٫۶۳۶۸۹٫۸۴PartialPartial
France۲,۴۳۳,۸۵۹۵۸,۳۹۱۲٫۴۰۶٫۹۸۲,۷۱۱٫۵۱-۹٫۴۲-۱۰٫۶۹۰٫۶۴-۷٫۹۹۲۵٫۵۱۶۹۱٫۶۳PartialPartial
Iran۱,۱۱۵,۷۷۰۵۲,۴۴۷۴٫۷۰۱۴٫۳۳۵۲۴٫۴۲-۱۱٫۶۰-۱۱٫۶۴۲۸٫۱۳۲۵۳٫۷۸۷٫۳۵۳۸٫۵۳PartialPartial
Spain۱,۷۵۱,۸۸۴۴۸,۰۱۳۲٫۷۴۵٫۷۶۱,۳۹۵٫۴۱-۱۱٫۸۲-۱۳٫۴۶-۰٫۱۰-۱۵٫۹۵۲۲٫۱۵۳۰۹٫۱۵PartialPartial
Russia۲,۶۵۶,۶۰۱۴۶,۸۴۶۱٫۷۶۱۵٫۴۰۱,۶۷۱٫۹۵-۴٫۷۱-۶٫۳۶۳٫۴۴۶٫۹۸۴٫۲۶۷۱٫۲۶PartialPartial
Argentina۱,۵۰۳,۲۲۲۴۱,۰۴۱۲٫۷۳۵٫۵۲۴۴۹٫۶۶-۱۱٫۶۸-۱۰٫۱۴۴۲٫۵۰۲۸٫۸۴۶٫۰۴۲۷٫۱۷PartialPartial
Colombia۱,۴۳۴,۵۱۶۳۹,۱۹۵۲٫۷۳۸٫۲۸۳۲۸٫۰۲-۷٫۴۶-۱۰٫۷۹۲٫۸۶-۱۷٫۶۸۳٫۸۲۱۲٫۵۳NonePartial
Peru۹۸۴,۹۷۳۳۶,۶۷۷۳٫۷۲۲٫۲۲۲۲۸٫۷۳-۱۲٫۷۴-۱۶٫۱۰۲٫۰۹۱٫۲۵۱۱٫۷۳۲۶٫۸۲PartialPartial
South Africa۸۶۶,۱۲۷۲۳,۴۵۱۲٫۷۱۹٫۳۲۳۵۳٫۵۳-۸٫۳۵-۹٫۳۶۳٫۵۶۶٫۹۳۹٫۲۳۳۲٫۶۴NonePartial
Poland۱,۱۴۰,۵۷۲۲۲,۹۶۰۲٫۰۱۱۴٫۰۷۵۷۸٫۷۴-۴٫۰۷-۷٫۴۳۳٫۵۲-۳٫۹۶۱۳٫۷۹۷۹٫۸۲PartialPartial
Germany۱,۳۵۷,۲۶۱۲۲,۳۳۰۱٫۶۵۲۵٫۰۲۳,۸۴۹٫۸۱-۵٫۵۹-۶٫۷۶۰٫۶۱-۰٫۷۱۳۶٫۳۶۱,۳۹۹٫۶۱PartialPartial
Indonesia۶۲۳,۳۰۹۱۸,۹۵۶۳٫۰۴۱۴٫۵۸۱,۱۱۶٫۹۴-۱٫۷۸-۶٫۸۷۲٫۲۱-۵٫۷۳۴٫۴۵۴۹٫۶۹PartialPartial
Belgium۶۰۸,۱۳۷۱۷,۹۵۱۲٫۹۵۵٫۳۳۵۳۰٫۷۲-۸٫۵۵-۹٫۷۵۰٫۸۲-۸٫۲۴۱۵٫۴۰۸۱٫۷۲PartialPartial
Turkey۱,۸۶۶,۳۴۵۱۶,۶۴۶۰٫۸۹۱۷۸٫۹۹۷۵۰٫۲۶-۳٫۴۱-۶٫۳۳۱۱٫۹۵۱۸٫۱۶۹٫۸۰۷۳٫۵۶PartialPartial
Chile۵۷۳,۸۳۰۱۵,۹۳۱۲٫۷۸۳٫۷۹۲۸۱٫۹۹-۶٫۵۴-۸٫۷۴۳٫۲۴-۱۲٫۰۷۱۳٫۱۷۳۷٫۱۵NonePartial
Canada۴۷۲,۸۲۰۱۳,۵۶۹۲٫۸۷۲۲٫۳۷۱,۷۳۵٫۵۸-۶٫۱۷-۷٫۹۰۰٫۸۵۳٫۳۹۱۵٫۴۷۲۶۸٫۵۳PartialPartial
Netherlands۶۳۲,۰۸۵۱۰,۱۶۸۱٫۶۱۱۷٫۹۳۹۰۹٫۹۱-۵٫۶۶-۷٫۳۰۱٫۲۷۱٫۷۳۱۳٫۷۱۱۲۴٫۷۵PartialPartial
Czech Republic۵۸۱,۰۷۹۹,۶۰۹۱٫۶۵۱۰٫۴۷۲۴۷٫۷۷-۷٫۳۹-۹٫۸۴۳٫۲۴-۱۲٫۷۲۱۹٫۳۷۴۸٫۰۰PartialPartial
Pakistan۴۴۰,۷۸۷۸,۸۳۲۲٫۰۰۱۰٫۰۶۲۵۱٫۰۱-۳٫۰۱-۵٫۳۶۱۱٫۹۳۲٫۶۶۳٫۰۱۷٫۵۶NonePartial
Philippines۴۵۰,۷۳۳۸,۷۵۷۱٫۹۴۴٫۱۱۳۵۶٫۶۱-۸٫۰۲-۱۴٫۱۶۲٫۷۳-۷٫۲۸۱۶٫۷۶۵۹٫۷۷PartialPartial
Sweden۳۲۰,۰۹۸۷,۵۱۴۲٫۳۵۲۲٫۷۶۵۳۱٫۸۶-۳٫۹۲-۵٫۱۳۰٫۶۶۶٫۲۰۲۱٫۸۷۱۱۶٫۳۰PartialPartial
Morocco۴۰۰,۸۲۶۶,۶۵۹۱٫۶۶۱۱٫۳۹۱۱۸٫۷۱-۵٫۸۳-۹٫۲۳۱٫۰۷-۹٫۵۵۱۱٫۲۹۱۳٫۴۰PartialPartial
Switzerland۳۸۴,۵۵۷۶,۱۵۴۱٫۶۰۱۶٫۲۲۷۰۴٫۶۲-۴٫۷۷-۶٫۱۲-۰٫۵۴-۲٫۵۸۱۱٫۰۰۷۷٫۵۰PartialPartial
Saudi Arabia۳۶۰,۰۱۳۶,۰۵۹۱٫۶۸۰٫۶۷۷۹۲٫۹۷-۶٫۱۹-۷٫۹۹۳٫۵۷۳٫۴۱۷٫۲۲۵۷٫۲۳PartialPartial
Portugal۳۵۰,۹۳۸۵,۶۴۹۱٫۶۱۱۶٫۸۰۲۳۷٫۸۹-۸٫۳۱-۹٫۸۸۰٫۳۴-۸٫۵۳۱۳٫۱۷۳۱٫۳۲PartialPartial
China۹۴,۴۲۷۴,۷۵۲۵٫۰۳۱٫۵۵۱۴,۵۳۸٫۳۲۱٫۸۱-۴٫۰۲۲٫۶۷۹٫۷۴۵٫۷۱۸۲۹٫۹۵PartialNone
Austria۳۲۵,۰۵۱۴,۵۳۰۱٫۳۹۱۳٫۸۶۴۴۶٫۵۵-۶٫۹۴-۸٫۳۴۱٫۵۸-۱۷٫۷۵۱۲٫۶۲۵۶٫۳۴PartialPartial
Israel۳۵۹,۵۰۶۳,۰۰۴۰٫۸۴۶٫۳۲۳۹۳٫۹۷-۴٫۰۶-۷٫۱۴-۰٫۱۳-۱۲٫۶۳۱۳٫۷۲۵۴٫۰۵PartialPartial
Japan۱۸۲,۲۸۱۲,۵۲۸۱٫۳۹۲۰٫۷۴۵,۱۰۰٫۶۹-۵٫۴۴-۵٫۸۹۰٫۰۳۱۲٫۶۶۵۶٫۴۴۲,۸۷۸٫۹۳PartialPartial
Ireland۷۶,۴۴۹۲,۱۲۶۲٫۷۸۵٫۰۲۳۸۹٫۰۶-۴٫۳۹-۷٫۸۱۰٫۵۴۱٫۸۵۷٫۴۶۲۹٫۰۳NonePartial
Nigeria۷۳,۳۷۴۱,۱۹۷۱٫۶۳۸٫۶۱۴۷۴٫۵۲-۴٫۵۱-۷٫۰۳۱۳٫۰۱۲۹٫۰۵۴٫۶۷۲۲٫۱۷PartialPartial
Denmark۱۱۳,۶۴۲۹۵۰۰٫۸۴۳۷٫۸۰۳۴۸٫۲۴-۴٫۷۵-۶٫۴۵۰٫۶۶۲۲٫۸۸۱۳٫۲۹۴۶٫۲۸PartialPartial
Australia۲۸,۰۴۵۹۰۸۳٫۲۴۰٫۴۸۱,۳۸۷٫۵۸-۴٫۳۱-۶٫۵۹۱٫۰۳-۰٫۶۲۱۸٫۱۵۲۵۱٫۸۱PartialPartial
United Arab Emirates۱۸۶,۰۴۱۶۱۸۰٫۳۳۹٫۳۴۴۱۶٫۹۶-۶٫۳۴-۸٫۸۲-۰٫۶۶-۷٫۸۹۱۸٫۹۰۷۸٫۸۱PartialPartial
South Korea۴۳,۴۸۴۶۰۰۱٫۳۸۲۵٫۴۹۱,۶۳۶٫۴۰-۱٫۱۸-۳٫۳۶۰٫۵۵۲۶٫۰۵۲۲٫۹۸۳۷۶٫۰۲PartialNone
Finland۳۱,۱۱۰۴۶۱۱٫۴۸۲۲٫۱۸۲۶۸٫۷۶-۴٫۴۴-۵٫۶۶۰٫۵۷۸٫۱۷۱۲٫۴۱۳۳٫۳۶PartialPartial
Malaysia۸۴,۸۴۶۴۱۹۰٫۴۹۲۶٫۳۲۳۶۱٫۴۸-۵٫۲۷-۹٫۴۷-۰٫۳۶۶٫۰۳۱۹٫۰۰۶۸٫۶۸PartialPartial
Norway۴۱,۳۳۴۳۹۳۰٫۹۵۱۳٫۸۱۴۰۵٫۷۲-۴٫۳۷-۶٫۲۸۱٫۴۹-۱٫۷۳۴٫۰۶۱۶٫۴۸PartialPartial
Qatar۱۴۱,۱۲۱۲۴۱۰٫۱۷۱٫۵۳۱۹۳٫۰۴-۴٫۹۱-۷٫۵۵-۰٫۲۹۰٫۲۰۱۲٫۱۰۲۳٫۳۶PartialPartial
Hong Kong۷,۶۲۳۱۱۸۱٫۵۵۱۹٫۱۸۳۶۶٫۰۳-۷٫۰۴-۷٫۳۴۱٫۰۲-۵٫۹۷۱۰٫۹۸۴۰٫۲۰PartialPartial
Thailand۴,۲۳۷۶۰۱٫۴۲۵٫۷۱۵۴۳٫۶۵-۶٫۰۹-۹٫۰۹-۰٫۶۰-۶٫۱۵۱۱٫۴۰۶۱٫۹۷PartialPartial
Vietnam۱,۴۰۲۳۵۲٫۵۰۳٫۷۷۲۶۰٫۲۴۱٫۵۰-۴٫۹۰۳٫۳۸۸٫۸۴۵٫۵۱۱۴٫۳۳PartialPartial
Singapore۵۸,۳۲۵۲۹۰٫۰۵۰٫۱۷۳۶۳٫۲۹-۵٫۹۶-۷٫۱۶-۰٫۰۴-۱۲٫۴۵۲۰٫۲۳۷۳٫۵۱PartialPartial
New Zealand۲,۰۹۶۲۵۱٫۱۹۱٫۸۰۲۰۶٫۷۳-۵٫۲۷-۷٫۹۷۱٫۵۸۱۲٫۴۲۱۸٫۸۷۳۹٫۰۰PartialPartial
Taiwan۷۴۰۷۰٫۹۵۸٫۹۸۶۱۱٫۰۷۱٫۱۳-۰٫۹۱-۰٫۱۰۱۸٫۸۸۸٫۰۳۴۹٫۰۹PartialPartial