حروف نشانگر نویسنده کاتر سنبورن آنفوربی

 

معرفی حروف کاتر سنبورن CutterSanborn

حروف کاتر به حروفی گفته می شوند که در زمان رده بندی کتاب ها با استفاده از نظام رده بندی کنگره باعث می شوند که کتاب های یک نویسنده با یک عدد مشخص در کنار یکدیگر قرار بگیرند. با استفاده از حروف کاتر و بر اساس نام خانوادگی نویسنده در یک حوزه موضوعی یک کد به هر نویسنده تعلق گرفته و بر اساس آن کد تمامی کتاب های آن نویسنده در قفسه بندی کتاب ها در کتابخانه در کنار یکدیگر قرار میگیرند.

جدول حروف کاتر در هر کشور مختص به آن حوزه جغرافیایی بوده و نویسندگان آن کشور را شامل می شود. حروف کاتر در برای نویسندگان خارجی در کتابی با نام جدول کاتر سنبورن منتشر می شود. این کتاب برای ایجاد کد نویسندگان خارجی مورد استفاده قرار می گیرد و به شکل چاپی و الکترونیکی در اختار کتابداران است. در حال حاضر وب سایت این مجموعه نسخه الکترونیک این جدول را که استفاده از آن نیز به مراتب آسان تر از نسخه چاپی آن است را در اختیار کاربران خود قرار می دهد.