کارگاه ها و سمینارهای یابش – اردی بهشت ۹۴

با حجم بسیار زیاد منابع اطلاعاتی، نیاز امروز پژوهشگران “توانمندی جستجو” در این منابعست. و ما معتقدیم، کتابداران به عنوان رابط پژوهشگر و منابع اطلاعاتی باید قدرت فوق العاده ای در جستجو و بازیابی اطلاعات برای پژوهشگران داشته باشد.

نه از این جهت که کتابدار بخواهد کار جستجو را انجام دهد ولی به عنوان هدایت گر و همکار هر فرآیند پژوهشی باید امکان کمک به پژوهشگر و آموزش به او را داشته باشد.

۲-۹۴

 

هم اکنون در هفته ی دوم اردی بهشت مجموعه سمینار ها و کارگاه های آموزشی ما برای کتابداران به شرح زیر می باشد:

———————————————-

ابزارهای گوگل برای کتابداران            کتابخانه شرکت مپنایکشنبه ۹۴/۲/۶ ساعت ۹ تا ۱۳:۳۰
سمینار کتابدار ۲.۰کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی        
دوشنبه ۹۴/۸/۷ ساعت ۹ تا ۱۳:۳۰
سمینار کتابدار ۲.۰کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتیسه شنبه ۹۴/۸/۸         ساعت ۹ تا ۱۳:۳۰
هک و امنیت در کتابخانه هاهمایش ایمنی در کتابخانه ها
سه شنبه ۹۴/۸/۸ ساعت ۱۴ تا ۱۷

شماره ۰۹۱۵۱۱۰۵۲۸۵ جهت دریافت اطلاعات حضور و ثبت نام (رایگان) در سمینار ها و کارگاه ها

شماره ۲۹۹۰۳۲۰۴-۰۲۱ جهت ثبت نام در ” هک و امنیت برای کتابخانه ها”

بروشور ” قدرت جستجو

سرفصل های آموزشی