بازاریابی منابع وخدمات کتابخانه ای

“بازاریابی منابع وخدمات کتابخانه ای”
 “بررسی راهکارهای ارتقاء جایگاه کتابخانه در سازمان
ششمین هم اندیشی کتابدار ۲.۰
کتابداران کتابخانه های تخصصی
دوشنبه ۲۵ خردادماه ۹۴ ساعت ۹ تا ۱۲
به میزبانی کتابخانه شرکت موننکو (تهران)
هماهنگی ۰۹۱۵۱۱۰۵۲۸۵