تحلیل اتفاقات روزانه

آدم حرفه ای ” حس گرهاشو” قدرتمند میکنه  نمیذاره اتفاقات همینطوری بگذرند حتی اگرقدرت تحلیل کافی نداشته باشه بهش فکر میکنه.