پایگاه دسترسی آزاد CORE

پایگاه CORE بدنیال ارائه ی خدمات یکپارچه بر روی تمام محتواهای Open Access دنیاست. این پایگاه هم اکنون که در حال نوشتن هستیم بر روی بیش از ۲۵ میلیون سند اطلاعاتی که تحت لیسانس  ” دسترسی آزاد” قرار دارند، عملیات جستجو را انجام میدهد.
Coreهمه ی رشته ها اعم از فنی و مهندسی، علوم پایه، انسانی، کساورزی، پزشکی و … می توانند از این پایگاه حرفه ای جستجو را انجام دهند.
خدمات این سرویس در چهار صورت انجام می پذیرد:

  • CORE Portal – Allows to search and navigate scientific publications aggregated from a wide range of Open Access Repositories (OARs) نسخه ی وب سایت
  • CORE Mobile – An Android application that enables you to search and download open access articles. نسخه ی موبایلی
  • CORE Plugin – A Plugin to Open Access repositories that enables them to search for related scientific publications. افزونه ی جستجو
  • CORE API – Enables external systems and services to interact with the CORE repository.برای استفاده در وب سایت و برنامه ها توسط برنامه نویسان

Mission

The mission of CORE (COnnecting REpositories) is to aggregate all open access research outputs from repositories and journals worldwide and make them available to the public. In this way CORE facilitates free unrestricted access to research for all.