Posted on

مسابقه عکس از کتابخانه شخصی

در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ مسابقه ای تحت عنوان “عکس از کتابخانه شخصی” در گروه تلگرامی Librarian2.0  برگزار گردید.

از بین تصاویر ارسالی ، تصویر کتابخانه خانم طاهره فضلعلی (کتابخانه شماره ۷) توانست بیشترین رای را بیاورد و ایشان به عنوان برنده مسابقه انتخاب شدند.

کتابخانه شماره ١ : ٨
کتابخانه شماره ٢ : ١   
کتابخانه شماره ٣ : ٣
کتابخانه شماره ۴ : ٠
کتابخانه شماره ۵ : ٢
کتابخانه شماره ۶ : ٢
کتابخانه شماره ٧ : ١٠
کتابخانه شماره ٨ : ١
کتابخانه شماره ٩ : ٧
کتابخانه شماره ١٠ : ٧
کتابخانه شماره ١١ : ٢
کتابخانه شماره ١٢ : ٣
کتابخانه شماره ١٣ : ٢
کتابخانه شماره ١۴ : ٠
کتابخانه شماره ١۵: ٠